Ilustračná foto

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) informovala dvoch nevyhovujúcich potravinových výrobkoch, ktoré sa nachádzali na slovenskom trhu. 

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Damosz s.r.o. – Potraviny Inka v Liptovskom Mikuláši odobratá vzorka „Údené bravčové kosti“, (DS: 8.12.2018, výrobná dávka: 1832 4001, výrobca: Kabanos, Kojs Miroslaw i Joanna Kojs Kowalczyk Spólka Jawna, ul. Spółdzielców 1, 34- 480 Jabłonka, schválené vet. č.: PL 12110317 WE).

„Vo vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu = 5,8 µg/kg (limit = max. 2 µg/kg) a nadlimitné množstvo sumy PAU4 = 33,6 µg/kg (limit = max. 12 µg/kg). Údené bravčové kosti nevyhoveli požiadavkám Nariadenia Komisie (ES) č.1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov,“ informovala ŠVPS SR.echo adrotate_group(2);

zdroj: svps.sk

Na základe sťažnosti spotrebiteľa bola vo VOS Lumarkt – Nižné Kapustníky (Košice) odobratá úradná vzorka „Marhule lúpané polené“ – sterilizované ovocie v mierne sladkom náleve, á 850 ml (obchodná značka: Lumarkt, DMT: 31.12.2020, kód na viečku: AZAHHL7158, distribútor: Lumarkt s.r.o, Hutnícka 1, 040 01 Košice, krajina pôvodu: Grécko).

„Vzorka vo vyšetrovaných senzorických skúškach nie je v súlade s požiadavkami čl.14, ods. 2, písm b) nariadenia (ES) č. 178/2002 EP a Rady z 28. januára 2002 – je nevhodná na ľudskú spotrebu. Súčasne vzorka nie je v súlade s požiadavkami čl. 3, ods.1, písm. c) nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590 EHS a 89/109 EHS pre zhoršenie organoleptických vlastností analyzovanej potraviny,“ uviedla ŠVPS SR.

Výrobok dobrovoľne z trhu sťahuje distribútor!

zdroj: svps.sk
zdroj: svps.sk

Zdroj: svps.sk | Foto: svps.sk, pixabay ilustračná

Lajknite si i24.sk na Facebooku: