Ilustračná foto

Niekoľkodňové pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenskej republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu.

Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:

  • suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní
  • zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní
  • ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa
Z A K A Z U J E najmä:echo adrotate_group(2);

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme

„Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur,“ uviedla Zuzana Farkasová pre i24.sk.

Zoznam Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré vyhlásili čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každodenne aktualizovaný na webovej stránke www.hasicisr.sk v sekcii dôležité oznamy (pravý stĺpec).

Dnešnú aktualizovanú tabuľku s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru v jednotlivých okresoch nájdete TU . Údaje v tabuľke sa môžu aktualizovať
aj niekoľkokrát za deň, preto je odporúčané sledovať ju pravidelne.

Zdroj: PHaZZ | Ilustračná foto: FB PHaZZ

Lajknite si i24.sk na Facebooku: