Ilustračná foto

Od mája 2018 je na Slovensku v platnosti zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorého hlavným cieľom je v súlade s európskym trendom boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Zákon prvýkrát v histórii SR komplexne vytvára legislatívne prostredie pre pôsobenie sociálnych podnikov a patrí medzi kvalitné právne normy v Európskej únii.

Je súčasťou celkovej stratégie rozvoja sociálnej ekonomiky v SR, ktorá je postavená na troch pilieroch – legislatívnom prostredí, poradenskej infraštruktúre a finančnej podpore. S podpornými aktivitami jeho implementácie do praxe sa začalo prostredníctvom Inštitútu sociálnej ekonomiky, ktorý bude mať svoje zastúpenie priamo v regiónoch Slovenska v podobe regionálnych poradenských centier.

Zo siedmich plánovaných sú verejnosti k dispozícii štyri krajské zastúpenia – v Košiciach, v Prešove, V Banskej Bystrici a od decembra 2018 už aj v srdci Nitry. V každom regionálnom centre sú profesionálne pripravení koordinátori národného projektu, ktorých cieľom je poskytovať aktuálne, komplexné informácie laickej i odbornej verejnosti o potrebe riešenia problematiky sociálnej ekonomiky v danom regióne, o sociálnom podnikaní, o formálnych a obsahových náležitostiach implementácie zákona.echo adrotate_group(2);

Kľúčovou úlohou regionálnych koordinátorov je v lokálnom prostredí motivovať a pomáhať verejnosti pri zakladaní sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti a jej následnej udržateľnosti. Pri realizácii tejto úlohy vyhľadávajú potenciálnych záujemcov o založenie sociálneho podniku, spolupracujú s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v regióne. Pomáhajú žiadateľom v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, poskytujú informácie o harmonograme výziev na predkladanie projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť podpory sociálnej ekonomiky, o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci.

V regionálnych centrách je plánovaná aj spolupráca s regionálnymi expertami pre oblasť sociálnej ekonomiky, ktorých úlohou bude na základe vlastných skúseností z podnikania radiť, viesť a podporovať záujemcov o založenie sociálneho podniku, oboznámiť ich nielen s pozitívami, ale aj možnými rizikami sociálneho podnikania a ako im predchádzať.

Regionálne centrum uvíta vo svojich priestoroch na Svätoplukovom námestí v Nitre všetkých záujemcov každý pracovný deň, viac informácií je uvedených na stránke Implementačnej agentúry MPSVR SR v sekcii Národné projekty.

Zdroj: Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Nitra | Ilustračná foto: pixabay.com

Lajknite si i24.sk na Facebooku: